ஆஸ்திரேலியாவில் பூர்வ பழங்குடியினர்களாக இருப்போர்கள் தமிழர்கள்தான் என்ற ஆய்வு முடிவுகள் அதிர வைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது. டிஎன்ஏ சோதனை, பூமராங், கலாச்சாரம் போன்றவை ஆதராமாக நிருபணமாகியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா என்றால் நமக்கு ஞாபகம் வருவது அது அழகிய தீவு என்றுதான். கங்காரு, பழங்குடியினர். இனி மேல் அதுபோன்று இருக்க போவது கிடையாது. ஏன் என்றால். அந்த நாட்டின் பூர்வ குடிகள் தமிழர்கள். 30 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குடியேற்றத்தில் ஆரம்பித்துள்ளனர் தமிழர்கள் […]